POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

DZIAŁANIA PwG OTOP

Powrót: Strona główna » Konkurs Przyrodniczy

Autor: Marcin Rachel
Adres: marcin@rachma.org
Dodane: 5.01.2005r.

Regulamin I Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Organizatorem Konkursu jest Po-łudniowowielkopolska Grupa Ogól-nopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej zwana Grupą).

2. Konkurs ma charakter cykliczny i jest częścią Powiatowego Konkursu Przyrodniczego (obok Przyrod-niczego Konkursu Plastycznego przeznaczonego dla szkół pod-stawowych i gimnazjalnych i Powiatowego Konkursu Wiedzy Przyrodniczego dla szkół gimna-zjlanych i ponadgimnazjlanych).

3. Prowadzącą konkurs jest Mirosława Woźniak (członek PwG OTOP)

4. Konkurs jest formą współpracy szkół, które zgłoszą uczestników z Grupą.

5. W każdym roku Konkurs roz-grywany jest na określony temat związany z przyrodą ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i ochrony przyrody.

6. Konkurs przeznaczony jest dla starszych uczniów szkół podsta-wowych z terenu powiatu kępińskiego i rozgrywany jest w jednej kategorii wiekowej

ZGŁOSZENIA

7. Każda szkoła otrzymuje od Organizatorów zawiadomienie o Konkursie wraz z zagadnieniami obowiązującymi w danym roku oraz formularzem zgłoszeniowym.

8. Warunkiem uczestnictwa w kon-kursie jest przesłanie odpowie-dniego formularza zgłoszeniowego w określonym czasie.

9. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów do eliminacji szkol-nych. O liczbie uczniów zakwalifi-kowanych do finału decydują Organizatorzy i powiadamiają o tym szkołę.

PRZEBIEG KONKURSU

10. Eliminacje we wszystkich zgłoszonych szkołach odbywają się 18 marca (piątek), na trzeciej godzinie lekcyjnej.

11. Eliminacji nie przeprowadzają szkoły, które zgłaszają tylko 1 ucznia.

12. Pytania eliminacyjne do wszystkich zgłoszonych szkół dostarczają Orga-nizatorzy. Koperty z pytaniami mogą być otwarte w momencie rozpoczęcia eliminacji szkolnych. Szkoły nie przeprowadzające eliminacji otwierają pytania nie wcześniej niż w terminie prze-prowadzania eliminacji szkolnych w innych szkołach.

13. Finał powiatowy odbywa się w Kępnie 19 maja (czwartek).

14. Forma pytań jest zróżnicowana: pytania otwarte, wszystkie formy testu, praca z ilustracjami.

15. W przypadku zdobycia przez uczestników finału takiej samej liczby punktów w ramach miejsc nagradzanych zostanie przeprowa-dzona dogrywka. Dogrywka może mieć formę ustną lub pisemną

16. Liczba nagrodzonych laureatów jest nie mniejsza niż trzech. Nagród nie przyznaje się za eliminacje szkolne, chyba że szkoła zadecyduje inaczej i sama takowe zorganizuje.

INFORMACJE KOŃCOWE

17. Wszystkie informacje o Kon-kursie, jego przebiegu, uczestni-kach i finalistach umieszczane są na stronie internetowej http://rachma.org

18. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez szkołę lub uczestników nastąpi dyskwalifika-cja przedstawicieli danej szkoły.

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu.

20. W przypadku zmian w re-gulaminie organizator ma obo-wiązek poinformować o tym zgło-szone do konkursu szkoły.

Szersze informacje:
e-mail: konkurs@rachma.org
lub
Mirosława Woźniak,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie,
tel. 7822045


Informacje o PwG OTOP Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej Konkurs Przyrodniczy dla SP Przyrodniczy Konkurs Plastyczny Konkurs Plastyczny w gminie Kępno Fotograficzny Konkurs Przyrodniczy Ranking szkół (nasze konkursy) Wystawy Międzyszkolny Dodatek Przyrodniczy DZIĘCIOŁEK Spotkania w szkołach Kępińskie Spotkania z Przyrodą Program Edukacyjny PRZYRODA WOKÓŁ NAS - PTAKI