POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

POWIAT KĘPIŃSKI

Powrót: Strona główna

Autor: Marcin Rachel
Adres: marcin@rachma.org
Aktualizacja: 21.01.2006r.

Lasy powiatu kępińskiego

        Lasy, które dawniej dominowały na powierzchni całego kraju, aktualnie w wyniku działania człowieka znacznie zmniejszyły swoją powierzchnię. Wraz z zagospodarowanie lasów (i ich wycinką) spadała ich bioróżnorodność. Uproszczono strukturę lasów tworząc często na bardzo dużych obszarach monokultury sosnowe o charakterze plantacji. Dopiero ostatnie lata są czasem zwrotu w gospodarce leśnej. Podejmuje się wiele działań zmierzających do wzbogacenia struktury gatunkowej lasów, dopasowania składu gatunkowego do obecnych siedlisk, zróżnicowania struktury wiekowej. Pozostawia się także drzewa martwe.

Rezerwat - Oles w Dolinie Pomianki
Rezerwat - Oles w Dolinie Pomianki, 2005, fot. Marcin Rachel

        W naszym powiecie lasy zajmują nieco ponad 12 128 ha, co daje 19,4% lesistości. Znajdujemy się poniżej średniej krajowej, która wynosi 18,4% a także województwa (25,2%). Spośród wszystkich lasów 8,6% znajduje się w prywatnych rękach. Pozostałe są własnością gmin lub Skarbu Państwa. Lasy Skarbu Państwa znajdują się w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa w Sycowie oraz Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice Akademii Rolniczej Poznań. Największe kompleksy leśnej położone są w gminach: Rychtal, Łęa Opatwoska i Trzcinica oraz w gminach Kępno i Bralin. Tak więc największą lesistością charakteryzuje się gmina Rychtal, gdzie lasy zajmują 35% powierzchni, dalej Lęka Opatowska - 24,6%, Trzcinica - 22,4%, Bralin - 18,2%, Kępno - 14%. Najmniejszą lesistością charakteryzują się gmina Baranów i Perzów gdzie lesistość odpowiednio wynosi 11,3% i 9%.
        W powiecie kępińskim przyjęto założenie, że do roku 2020 lesistość regionu wzrośnie do ok. 24% (Program zwiększenia lesistości na lata 1997-2020 w oparciu o program krajowy). W ramach programu zwiększania lesistości realizowanego ze środków budżetu państwa oraz PHARE (1996-1997) w granicach obecnego powiatu w latach 1995-2001 zalesiono ponad 200 ha gruntów porolnych prywatnych właścicieli.

[Rozmiar: 176255 bajtów]
Lasy na trasie Domanin-Przybyszów, 2005, fot. Marcin Rachel

        W obrębie leśnym Bralin występują następujące siedliska leśne: bór mieszany świeży - 45,4%; bór świeży - 14,1%; bór mieszany wyżynny - 6,6%; bór mieszany wilgotny - 1,7% oraz lasy w tym: las mieszany świeży - 13,9%; las mieszany wyżynny - 10,6%; las mieszany wilgotny - 3,3%; las świeży - 2,3%; las wilgotny - 0,6%, pozostałe to olsy - 1,5%.
        W obrębie leśnym Rychtal dominują lasy: las mieszany świeży - 81,2%; las mieszany wyżynny - 6,8%; las świeży - 1,1%; las mieszany wilgotny - 0,4%; las wilgotny - 0,2%; oraz niewielki udział borów: bór mieszany świeży - 7,4%; bór mieszany wyżynny - 1,6%; bór mieszany wilgotny - 0,1% oraz olsy - 1,2%.

[Rozmiar: 71703 bajtów]
Rezerwat - Łeg w Dolinie Pomianki, 2005, fot. Marcin Rachel

        Zgodnie z decyzją Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2001 roku dla lasów Skarbu Państwa, w zarządzie lasów państwowych - Nadleśnictwo w Sycowie uznano jako lasy ochronne na terenie powiatu powierzchnię 722 ha, z tego w obrębie leśnym Bralin 451 ha, a w obrębie leśnym Rychtal - 271 ha(5,9% powierzchni leśnej). Na powierzchnię tą skłądają się lasy: gleboochronne (69 ha), wodoochronne (445 ha), drzewostany nasienne (190 ha), lasy położone w graicy administracyjnej miasta (18 ha). Natomiast Lasy Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice jako placówki doświadczalnej w całości są lasami ochronnymi.
        Na podstawie zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1.07.1996 r. powołano Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Rychtalskie". Obejmuje on powierzchnię 47 643 ha i zasięgiem swym obejmuje lasy nadleśnictw w: Sycowie, Antoninie oraz Lasy LZD Siemianice.

(za Lorenz M., Oreś M. 2004. Stan środowiska powiatu kępińskiego. Zeszyty Powiatowe.)


O powiecie kępińskim Ochrona prawna przyrody Miejsca ważne dla przyrody Obserwacje przyrodnicze Lasy Wody Wykaz gatunków ptaków Projekty ochrony przyrody Śmiertelność zwierząt kręgowych na drogach Infrastruktura Zieleń w Kępnie Biuletyn Informacji Publicznej Zeszyty Powiatowe Piszą i mówią o nas Powiat na fotografii