POWIAT KĘPIŃSKI
Przyroda - Turystyka - Edukacja
http://rachma.org

bMenu - szablon Subtle thin line
O regionie Turystyka Szkoły Działania PwG OTOP Ochrona przyrody Inne
AKTUALNOŚCI
———————————————
Aktualizacja: 30.09.2007r.
———————————————
wejdź

21 września
Rusza konkurs plastyczny

20-21 września
Uratowano bociana

14-16 września
Sprzątanie Świata 2007

5 września
Nowa wystawa nawiązująca do pór roku

27 sierpnia
Zlikwidowano użytki ekologiczne

14 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Więcej aktualności >>>
———————————————
w 2005r. - 37 000 wizyt;
w 2006r - 77 062 wizyt
01-05 2007 - 57868 wizyt

Gości on-line:
———————————————

———————————————
  © rachma, Marcin Rachel

OCHRONA PRZYRODY

Powrót: Strona główna

Autor: Marcin Rachel
Adres: marcin@rachma.org

Konwencje, protokoły, porozumienia

Polska do końca 2002 roku była sygnatariuszem 29 konwencji, protokołów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska, z których ratyfikowała do tej pory 18.

Są to:

1. Konwencja Ramsarska z 1971r. o obszarach wodno-błotnych.

2. Konwencja Waszyngtońska -CITES z 1973 r. o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.

3. Konwencja Genewska z 1979r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza.

4. Protokół do konwencji Genewskiej z 1984r. (EMEP) w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny tego zjawiska w Europie.

5. Konwencja wiedeńska z 1985r. w sprawie ochrony warstwy ozonowej .

6. Protokół montrealski z 1987r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

7. Konwencja Helsińska - HELCOM z 1974r. o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego.

8. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992r.

9. Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych.

10. Konwencja o różnorodności biologicznej z 1992r.

11.Konwencja Bońska z 1979r. o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt.

12. Porozumienie o ochronie małych waleni Morza Północnego i Bałtyku z 1992r.

13. Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie z 1991r.

14. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z 1991r.

15. Konwencja o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.

16. Umowa o Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem.

17. Nowa Konwencja Helsińska - HELCOM z 1992r. o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego.

18. Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych z 1992r.

19. Konwencja z Aarhus z 1998 r o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

20. Konwencja o zwalczaniu pustynnienia z 1993r.

21. Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu.


Budki dla ptaków Dokarmianie ptaków Pies - niebezpieczny drapieżnik Konwencje, protokoły, porozumienia Ratujmy kasztanowce